Adatkezelési tájékoztató

2023.10.16.

Jelen tájékoztató a http://ecomexpo.hu weboldalon történő Ecommerce Expo eseményhez kapcsolódó jegyértékesítési tevékenységhez, honlap használathoz és hírlevél küldéshez kapcsolódik.

1.     Adatkezelő

Shoprenter Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129, Cégjegyzékszáma: 09-09-020636, Adószáma: 23174108-2-09

Elektronikus levelezési címe: info@ecomexpo.hu

Telefonszáma:+36-1-234-5012

2.     Személyes adatok kezelésének célja:

A Ecommerce Expo eseményhez kapcsolódó jegyrendelés leadása, rendelés teljesítése, kapcsolattartás.A www.ecomexpo.hu portál látogatása során az adatkezelő a weboldal működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Feliratkozóknál marketingtartalmú hírlevél küldése.

3.     Kezelt adatok köre:

Jegyértékesítéshez kapcsolódó adatok: Megrendelő/résztvevő neve, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, cégnév, beosztás, a szerződés teljesítésével, megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb adatok.

Oldallátogatáshoz kapcsolódó adatok: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

4.     Adatkezelés jogalapja:

A jegyértékesítéshez kapcsolódóan adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk(1) bek. b) pont], számlázási adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőrevonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1)bekezdés c) pontja (ÁFA törvény 169. §-a írja elő).

Hírlevél küldéshezkapcsolódóan a jogalap az érintetthozzájárulása [GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont]

5.     A személyes adatok tárolásának időtartama

Megrendelés leadását követő 2 év.

Számla adatokkal kapcsolatos adatkezelés ideje 8 év,Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján.

Hírlevéllel kapcsolatos adatokat a felhasználóleiratkozásáig jogosult az adatkezelő használni.

6.     Adatfeldolgozó igénybevétele:

Név:The Rocket Science Group, LLC (MailChimp nevű hírlevél küldő szolgáltató)
Székhely:512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia- 30318

Név:Mediacenter Hungary Kft.
Székhely:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Név:Fluid Digital Kft. (Adószám: 32079867-1-15)
Székhely:4400 Nyíregyháza, Könyves utca 2/a

Név:Daktela s.r.o
Székhely:Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov

Név: Ticketbutler ApS
Székhely: CVR 38404687, Raffinaderivej 10, 2300 Copenhagen S

Név: rentIT Kft.
Székhely: 2030 Érd, Festő utca 93.

Az ecomexpo.hu oldalon a felhasználó által történt vásárlások teljesítése során a Shoprenter Kft. számlaadási kötelezettségének teljesítése érdekében a vásárlást követően az alábbi számlázási adatok:cégnév, ország, város, közterület neve, házszám, adószám kerülnek továbbításraa Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett Billingo online számlázó rendszerbe.

Eventee s.r.o. (Kopečná 940/14, 60200 Brno, ID No.: 29307236, VAT: CZ29307236, File No. C 72788) által üzemeltetett Eventee.co címen elérhető alkalmazás

Tickera nevű jegykezelő rendszert üzemeltető Tickera LLC ( 16192 Coastal Highway,Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, United States) részére. A résztvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe átadásra kerül a Woodpecker.co sp z.o.o.,(29D Krakowska STR, Zip code: 50-424, Europe – Poland – Wrocław)
OTPSimple (OTP Mobil Szolgáltató Kft.)

 

7.     Az adatok megismerésére jogosult személyekköre:

Az adatkezelő megrendelésekteljesítését, számlázást és marketing tevékenységet végző munkatársai.

8.     Cookie használat:

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogad” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A www.ecomexpo.hu a Google Ads és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később más weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.ecomexpo.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Ecommerce Expo-tól!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

9.     Érintettek jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza. Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog: Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapulóadat kezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről(ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát),amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.

Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés(tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit,továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről,annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra,hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozatútján történő –kiegészítését.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyesadatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból acélból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön azadatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok azadatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott azadatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapjánkorlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezeléskorlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: az Önre vonatkozó, Ön által megadottadatokat géppel olvasható formátumban megkaphatja annak érdekében, hogy egymásik szolgáltató (adatkezelő) részére továbbíthassa. Ön kérheti a közvetlen továbbítást is az új adatkezelő felé.

Panasz benyújtásának joga:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről.Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/C., Tel: +36 1391 1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu) Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől.

10.  Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem valósul meg.

11.  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem valósul meg.

12.         Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő azadatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról,továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a Társaság az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelemkeretében tűzfalakkal, antivírus programokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket,folyamatosan monitorozza. A kitöltött kérdőíveket az adatkezelő saját szerverénelektronikus úton tárolja.

Debrecen, 2023. október 16.